با توجه به اینکه مقرر گردیده است که تغییرات مورد درخواست اشخاص حقوقی بصورت خودکار و هوشمند در قالب آگهی تهیه و ثبت گردد، لذا اخذ اطلاعات قبل از تغییرات مورد درخواست(اطلاعات قبلی شخصیت حقوقی) الزامی است. بنابراین نسبت به تکمیل اطلاعات قبلی شخصیت حقوقی در گام های مربوطه اقدام نمایید
نظر به اینکه تمام ممیزی ها بر مبنای اطلاعات وارد شده در متن صورتجلسه و اطلاعات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شده در سامانه صورت می پذیرد، لذا نقص یا عدم ورود اطلاعات به منزله مردود شدن پذیرش صورتجلسه خواهد شد.
*
*
درج شناسه ملی به تنهايی يا شماره ثبت و نوع شخصیت حقوقی متفقا اجباريست
گام بعدی