ارسال اطلاعات پستی

پس از کلیک بر روی کلید پذیرش نهایی ، صفحه زیر نمایش داده می شود که شامل اطلاعات درخواست مورد نظر متقاضی است .

 

 

 

 

 

 

 

در این صفحه "اطلاعات پستی" مربوط به مدارک ارسال شده نیز وجود دارد . متقاضیان محترم می بایست پس از ارسال مدارک از طریق پست ، شماره بارکد پستی ، تاریخ تحویل مدارک به پست و نوع مدرک چاپی خود را در این قسمت مشخص نمایند و با استفاده از کلید "ارسال اطلاعات پستی"  اطلاعات مربوط به ارسال مدارک به پست را به سازمان ثبت اسناد ارسال نمایند .

 

کاربران توجه داشته باشند که ورود و ارسال اطلاعات پستی الزامی است .

 

 

 

043.jpg

 

 

042.jpg

 

 

 

با استفاده از کلید "چاپ رسید پذیرش درخواست پلمپ"  رسیدی از درخواست  به کاربران ارائه می شود .

 

 

 

044.jpg