اطلاعات تکمیل کننده اظهار نامه پلمپ

در این صفحه ابتدا می بایست "سمت تکمیل کننده اظهار نامه" را مشخص کرد .

 

 

 

 

سپس در پایین صفحه اطلاعات شخص متقاضی پس از استعلام ( در مورد اشخاص حقیقی  از ثبت احوال ) نمایش داده می شود .

 

 

08.jpg

 

 

 

چنانچه تکمیل کننده اظهار نامه وکیل باشد ، می بایست اطلاعات وی در قسمت مشخص شده وارد گردد .

 

 

 

 

 

 

پس از ثبت کلیه اطلاعات این صفحه با استفاده از کلید "گام بعدی" می توان به صفحه بعد وارد شد .

 

 

 

010.jpg