اطلاعات متقاضی پلمپ

در این صفحه اطلاعات مربوط به شخص متقاضی  ورود اطلاعات می شود .

 

 

 

 

 

 

ابتدا اطلاعات مربوط به "نوع شخص متقاضی" ورود اطلاعات می گردد . بر اساس نوع شخص متقاضی ، اطلاعات مربوط  فرم نیز تغییر می کند و کاربران باید اطلاعات مربوط به آن شخص را وارد نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

سپس دیگر اطلاعات همچون "سال مالی درخواست " ، "تابعیت متقاضی " و غیره به ترتیب وارد می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نکته  : چنانچه اطلاعات مربوط به شخص حقیقی باشد ، می بایست اطلاعات  در مورد اتباع ایرانی مطابق با کارت ملی  آنان باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

در مرحله بعد می بایست اطلاعات "آدرس محل دریافت " ورود اطلاعات گردد .

 کاربران گرامی توجه داشته باشند که دفاتر پلمب  شده ،  صرفاٌ  پس از پلمب با توجه به استان/شهر مقصد و نشانی مربوط ،  به کد پستی درج شده در ذیل برای درخواست کننده ارسال می گردد. پس کاربران می بایست در وارد کردن این اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند .

 

چنانچه شهر مورد نظر کاربران  ، در اقلام اطلاعات ارائه شده   وجودنداشته باشد  ، آن شهر هنوز به سامانه مکانیزه پلمب دفاتر جاری ملحق نگردیده . بنابراین کاربران می بایست  برای درخواست دفاتر پلمب خود به روش مرسوم عمل نمایید.

 

 

 

 

د رآخر نیز "حوزه ثبتی  بنگاه تجاری"  ورود  اطلاعات می گردد.

 

 

 

 

 

پس از ثبت کلیه اطلاعات این صفحه با استفاده از کلید "گام بعدی" می توان به صفحه بعد وارد شد .