دفتر مورد تقاضا

در این صفحه نوع  "دفتر مورد تقاضای شخص" دفتر کل و روزنامه  و همچنین "تعداد برگ های دفتر" و "تعداد جلد های دفتر " توسط متقاضی معین خواهد شد  .

 

 

011.jpg

 

 

012.jpg

 

 

 

013.jpg

 

 

 

پس از ورود اطلاعات دفتر مورد تقاضا ، می بایست کلید "ذخیره دفتر مورد تقاضا" جهت ذخیره اطلاعات کلیک شود .

 

 

 

014.jpg

 

 

 

چنانچه  اطلاعات مورد نظر نیاز به حذف داشته باشد می توان با استفاده از "حذف دفتر مورد تقاضا" آن اطلاعات را حذف نمود .

 

 

 

040.jpg

 

 

چنانچه کاربر نیاز به دفاتر خاص داشته باشد ،  (دفاتر خاص دفاتری می باشند که با توجه به الزامات شرکت ها و موسسات ، توسط شخص متقاضی تهیه و چاپ می گردد و متقاضی می بایست پس از اتمام مراحل درخواست و تایید نهایی ، به ادارات پست مرکز استان یا شهرستان و در تهران به منطقه 13 پستی واقع در خ کارگر جنوبی - چهاراه لشکر مراجعه و نسبت به تحویل دفاتر خود اقدام نمایند.)

 می تواند قسمت "دفاتر خاص " کلیک نماید .

 

 

041.jpg

 

 

 

پس از ثبت کلیه اطلاعات این صفحه با استفاده از کلید "گام بعدی" می توان به صفحه بعد وارد شد .