سمت ها در شعب

ابتدا از فهرست «شخص شرکت/موسسه» اشخاصی که قبلاً در اشخاص وارد شده اند انتخاب می شوند. از فهرست «سمت شخص» نیز سمت وی در شعبه شرکت مشخص می شود. «مدت تصدی» نیز مشخص می کند شخص به صورت محدود یا نامحدود در این سمت تعیین شده است. «شعبه شرکت» نیز بر اساس همان انتخاب قبلی که واحد ثبتی شعبه مشخص شده بود قابل انتخاب است. «تاریخ شروع سمت» نیز زمانی که شخص به این سمت تعیین شده است را نشان می دهد. اگر مدت تصدی محدود باشد باید «تاریخ پایان اعتبار سمت» مشخص شود و در غیر این صورت نیازی به پر کردن آن نیست. «وضعیت حق امضا» نیز مشخص می کند که شخص تعیین شده حق امضای اوراق را دارد یا خیر. پس از آن کلید «ثبت سمت شعبه» را کلیک می نماییم. موارد تعیین شده در قسمت پایین فرم نشان داده شود. برای حذف یک ردیف بر روی  "حذف سمت شعبه"  کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید به صفحه بعد می رویم. در این مرحله به صورت خودکار اطلاعات وارد شده ذخیره می گردد. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح نمایید.