مدارک جهت ثبت شرکتهای تعاونی

1-سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه

2-دو نسخه صورتجلسه اولين مجمع عمومي

3-دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره

4-دو نسخه تقاضانامه تعاوني

5-دو نسخه شرکتنامه تعاوني

6-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي

7-اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه تعهدي(حداقل 35% سرمايه)

8-اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه

9-تصوير برابر با اصل مدارک احراز اعضاء هيأت مديره(شناسنامه و کارت ملي)