مدارک جهت ثبت شرکتهای موسسات غیرتجاری

1-دو نسخه تقاضانامه تکميل شده

2-دو نسخه اساسنامه تکميل شده

3-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي

4-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد

5-تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين و مديران

6-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين

7-دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره يا رکن اداره کننده

8-اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.