ثبت تاسیس
    اطلاعات متقاضی
    نام و اطلاعات شخص حقوقی
    موضوع فعالیت
    اطلاعات مرکز اصلی
    سرمایه شخص حقوقی
    اشخاص
    سهام/ سرمایه اشخاص
    سمت اشخاص
    ارتباط بین اشخاص
    شعب
    سمت ها در شعب
    روزنامه
    اظهارنامه/ تقاضانامه
    اساسنامه
    شرکتنامه
    مدارک
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت/ موسسه
ثبت صورتجلسه
پیگیری درخواست