پذیرش تاسیس
پذیرش صورتجلسه تغییرات
پذیرش درخواست پلمب دفاتر تجارتی
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت/ موسسه
پیگیری درخواست
انصراف از درخواست
    انصراف از درخواست صورتجلسه
پرداخت الکترونیکی هزینه ها
روند ثبت اظهار نامه پلمپ دفاتر تجاری