پذیرش تاسیس
پذیرش صورتجلسه تغییرات
پذیرش درخواست پلمب دفاتر تجارتی
    پذیرش درخواست پلمپ دفاتر تجاری - شخص حقیقی
    شخصیت حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها
    شخصیت حقوقی غیر از مرجع ثبت شرکت ها
    شعبه شخصیت حقوقی مرجع ثبت شرکت ها
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت/ موسسه
پیگیری درخواست
انصراف از درخواست
پرداخت الکترونیکی هزینه ها
روند ثبت اظهار نامه پلمپ دفاتر تجاری