پذیرش تاسیس
پذیرش صورتجلسه تغییرات
پذیرش درخواست پلمب دفاتر تجارتی
    پذیرش درخواست پلمپ دفاتر تجاری - شخص حقیقی
       اطلاعات متقاضی پلمپ
       اطلاعات تکمیل کننده اظهار نامه پلمپ
       دفتر مورد تقاضا
       تایید صحت اطلاعات
       ارسال اطلاعات پستی
    شخصیت حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها
    شخصیت حقوقی غیر از مرجع ثبت شرکت ها
    شعبه شخصیت حقوقی مرجع ثبت شرکت ها
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت/ موسسه
پیگیری درخواست
انصراف از درخواست
پرداخت الکترونیکی هزینه ها
روند ثبت اظهار نامه پلمپ دفاتر تجاری