پذیرش تاسیس
پذیرش صورتجلسه تغییرات
پذیرش درخواست پلمب دفاتر تجارتی
    پذیرش درخواست پلمپ دفاتر تجاری - شخص حقیقی
    شخصیت حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها
       اطلاعات متقاضی.
       اطلاعات شخصیت حقوقی
       اطلاعات تکمیل کننده اظهار نامه
       هیات مدیره شرکت / موسسه
       سمت هیات مدیره شرکت / موسسه
       دفتر مورد تقاضا.
       تایید صحت اطلاعات.
    شخصیت حقوقی غیر از مرجع ثبت شرکت ها
    شعبه شخصیت حقوقی مرجع ثبت شرکت ها
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت/ موسسه
پیگیری درخواست
انصراف از درخواست
پرداخت الکترونیکی هزینه ها
روند ثبت اظهار نامه پلمپ دفاتر تجاری