پذیرش تاسیس
پذیرش صورتجلسه تغییرات
پذیرش درخواست پلمب دفاتر تجارتی
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت/ موسسه
    مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت/ موسسه
    مدارک جهت ثبت شرکتهای سهامی عام
    مدارک جهت ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود
    مدارک جهت ثبت شرکتهای تضامنی
    مدارک جهت ثبت شرکتهای نسبی
    مدارک جهت ثبت شرکتهای موسسات غیرتجاری
    مدارک جهت ثبت شرکتهای تعاونی
پیگیری درخواست
انصراف از درخواست
پرداخت الکترونیکی هزینه ها
روند ثبت اظهار نامه پلمپ دفاتر تجاری