نظر به اینکه تمام ممیزی ها بر مبنای اطلاعات وارد شده در متن صورتجلسه و اطلاعات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شده در سامانه صورت می پذیرد، لذا نقص یا عدم ورود اطلاعات به منزله مردود شدن پذیرش صورتجلسه خواهد شد.
*
*
درج شناسه ملی به تنهايی يا شماره ثبت و نوع شخصیت حقوقی متفقا اجباريست
تغيير تصوير
گام بعدی